The Ako House Tour

Take a video tour of Atelier Bow-Wow‘s Ako House (courtesy of 10+1). Link via Dezain.net.