Shigeru Ban in Paris

shigeru

THE GUARDIAN has a piece on Shigeru Ban and his latest project in Paris.